0

بورسیه آکادمی راد

تخفیف های سایت آکادمی راد

روزهای که در سایت جشنواره کد تخفیف گذاشته می شود
فقط ۲۴ ساعت و فقط همان روز
  • ۲۰ فرورودین ( روز تولد آکادمی راد )
  • ۴ شهریور ( روز تولد کوروش)
  • ۳۰ آذر ( جشن شب یلدا )
  • ۵ اسفند ( روزمهندس )
تخفیف ها

برای اطلاعات بیشتر در مورد داوود ستوده راد