کیفیت اکادمی راد
32
دوره
2906
کاربر
7303
دانشجو
1
استاد

آزمون آنلاین گواهینامه رانندگی

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 9

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 9

1 / 30

1. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

2 / 30

2. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

3 / 30

3.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

4 / 30

4. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

5 / 30

5. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

6 / 30

6. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

7 / 30

7. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

8 / 30

8. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

9 / 30

9. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

10 / 30

10. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

11 / 30

11. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

12 / 30

12.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

13 / 30

13. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

14 / 30

14. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

15 / 30

15. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

16 / 30

16. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

17 / 30

17. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

18 / 30

18. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

19 / 30

19. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

20 / 30

20. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

21 / 30

21. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

22 / 30

22. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

23 / 30

23. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

24 / 30

24. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

25 / 30

25. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

26 / 30

26. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

27 / 30

27. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

28 / 30

28. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

29 / 30

29. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

30 / 30

30. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 80%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 8

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 8

1 / 30

1. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

2 / 30

2. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

3 / 30

3. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

4 / 30

4. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

5 / 30

5. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

6 / 30

6. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

7 / 30

7. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

8 / 30

8. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

9 / 30

9. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

10 / 30

10. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

11 / 30

11. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

12 / 30

12. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

13 / 30

13. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

14 / 30

14. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

15 / 30

15. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

16 / 30

16. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

17 / 30

17. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

18 / 30

18. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

19 / 30

19. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

20 / 30

20. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

21 / 30

21. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

22 / 30

22.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

23 / 30

23. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

24 / 30

24. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

25 / 30

25. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

26 / 30

26. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

27 / 30

27. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

28 / 30

28. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

29 / 30

29. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

30 / 30

30.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 30%

0

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 7

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 7

1 / 30

1. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

2 / 30

2. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

3 / 30

3. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

4 / 30

4. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

5 / 30

5. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

6 / 30

6. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

7 / 30

7. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

8 / 30

8. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

9 / 30

9. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

10 / 30

10. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

11 / 30

11. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

12 / 30

12. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

13 / 30

13. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

14 / 30

14. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

15 / 30

15.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

16 / 30

16.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

17 / 30

17. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

18 / 30

18. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

19 / 30

19. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

20 / 30

20. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

21 / 30

21. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

22 / 30

22. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

23 / 30

23. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

24 / 30

24. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

25 / 30

25. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

26 / 30

26. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

27 / 30

27. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

28 / 30

28. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

29 / 30

29. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

30 / 30

30. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 0%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 8

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 8

1 / 30

1. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

2 / 30

2. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

3 / 30

3. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

4 / 30

4. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

5 / 30

5. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

6 / 30

6.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

7 / 30

7. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

8 / 30

8. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

9 / 30

9. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

10 / 30

10. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

11 / 30

11. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

12 / 30

12. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

13 / 30

13. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

14 / 30

14. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

15 / 30

15. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

16 / 30

16. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

17 / 30

17. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

18 / 30

18. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

19 / 30

19.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

20 / 30

20. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

21 / 30

21. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

22 / 30

22. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

23 / 30

23. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

24 / 30

24. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

25 / 30

25. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

26 / 30

26. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

27 / 30

27. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

28 / 30

28. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

29 / 30

29. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

30 / 30

30. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 30%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 5

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 5

1 / 30

1. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

2 / 30

2. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

3 / 30

3. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

4 / 30

4. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

5 / 30

5. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

6 / 30

6. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

7 / 30

7. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

8 / 30

8. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

9 / 30

9.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

10 / 30

10. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

11 / 30

11. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

12 / 30

12. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

13 / 30

13. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

14 / 30

14. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

15 / 30

15. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

16 / 30

16. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

17 / 30

17. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

18 / 30

18. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

19 / 30

19. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

20 / 30

20. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

21 / 30

21.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

22 / 30

22. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

23 / 30

23. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

24 / 30

24. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

25 / 30

25. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

26 / 30

26. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

27 / 30

27. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

28 / 30

28. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

29 / 30

29. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

30 / 30

30. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 60%

0

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 6

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 6

1 / 30

1. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

2 / 30

2. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

3 / 30

3. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

4 / 30

4. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

5 / 30

5. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

6 / 30

6. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

7 / 30

7. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

8 / 30

8. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

9 / 30

9. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

10 / 30

10. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

11 / 30

11. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

12 / 30

12. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

13 / 30

13. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

14 / 30

14. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

15 / 30

15. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

16 / 30

16. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

17 / 30

17.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

18 / 30

18. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

19 / 30

19. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

20 / 30

20. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

21 / 30

21. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد