0
محتوای چهار بعد اصلی یک کارآفرین
چهار بعد اصلی یک کارآفرین

چهار بعد اصلی یک کارآفرین

چهار بعد اصلی یک کارآفرین و تیم کارآفرین باید درست انتخاب کنید. در این حوزه شما برای طراحی کسب‌وکار چهار مولفه را حتما باید مشخص کنید.مثال‌های زیادی برای اثبات این مطلب وجود دارد. در حوزه خودروهای برقی کسی با سرمایه‌گذاری ...