0
محتوای مدل ذهنی انسان های موفق
مدل ذهنی کارآفرینان چیست ؟

مدل ذهنی کارآفرینان چیست ؟

مدل ذهنی کارآفرینان چیست ؟ : کارآفرینی برای هر شخصی مناسب نیست. شخصی که کارآفرین می‌شود باید مستقل بوده و روحیه‌ی جنگجو داشته باشد. این فرد باید برای کاری که انجام می‌دهد اشتیاق زیادی داشته باشد و هیچ شک و تردیدی ...