0
محتوای تفکر استراتژیک در کارآفرینی
تفکر استراتژیک کارافرینی چیست؟

تفکر استراتژیک کارافرینی چیست؟

تفکر استراتژیک کارافرینی چیست؟ کلمه‌ی استراتژی برای بسیاری از مدیران، برنامه ریزی استراتژیک را تداعی می‌کند: جلسه‌هایی رسمی مکرر با حضور مدیران ارشد که در آن‌ها انبوهی از نمودارها بررسی شده و صورت‌جلسه‌های فراوان تنظیم می‌شود. در نهایت هم، سندی ...