0
محتوای تفاوت ایده با فرصت
فرق ایده و فرصت چیست ؟-min

فرق ایده و فرصت چیست ؟

فرق ایده و فرصت چیست ؟ فرآيند كارآفريني شامل تشخيص فرصت از دنياي نيازها و بهره برداري از فرصت و خلق ارزش است. ايده ارائه يک راه حل جديد براي انجام دادن كارهاست. ايده ها مي توانند به صورت يک ...