0
محتوای برنامه یکپارچه بازاریابی چیست
برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه بازاریابی چیست؟ سند یا طرحی است که برنامه ها و فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی شرکت را برای یک سال آتی آن مشخص می کند. مارکتینگ پلن توضیح می دهد چه فعالیت هایی، در چه زمان و توسط چه ...