کیفیت اکادمی راد
32
دوره
2906
کاربر
7303
دانشجو
1
استاد

آزمون آنلاین گواهینامه رانندگی

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 9

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 9

1 / 30

1. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

2 / 30

2. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

3 / 30

3. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

4 / 30

4. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

5 / 30

5. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

6 / 30

6. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

7 / 30

7. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

8 / 30

8. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

9 / 30

9.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

10 / 30

10. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

11 / 30

11. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

12 / 30

12. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

13 / 30

13. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

14 / 30

14. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

15 / 30

15. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

16 / 30

16. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

17 / 30

17. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

18 / 30

18. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

19 / 30

19. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

20 / 30

20. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

21 / 30

21. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

22 / 30

22. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

23 / 30

23.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

24 / 30

24. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

25 / 30

25. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

26 / 30

26. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

27 / 30

27. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

28 / 30

28. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

29 / 30

29. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

30 / 30

30. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 80%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 8

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 8

1 / 30

1. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

2 / 30

2. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

3 / 30

3. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

4 / 30

4. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

5 / 30

5. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

6 / 30

6. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

7 / 30

7. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

8 / 30

8. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

9 / 30

9. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

10 / 30

10. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

11 / 30

11. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

12 / 30

12. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

13 / 30

13. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

14 / 30

14. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

15 / 30

15. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

16 / 30

16. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

17 / 30

17. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

18 / 30

18.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

19 / 30

19. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

20 / 30

20. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

21 / 30

21. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

22 / 30

22. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

23 / 30

23.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

24 / 30

24. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

25 / 30

25. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

26 / 30

26. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

27 / 30

27. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

28 / 30

28. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

29 / 30

29. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

30 / 30

30. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 30%

0

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 7

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 7

1 / 30

1. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

2 / 30

2. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

3 / 30

3. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

4 / 30

4. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

5 / 30

5.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

6 / 30

6. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

7 / 30

7. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

8 / 30

8. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

9 / 30

9. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

10 / 30

10. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

11 / 30

11. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

12 / 30

12. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

13 / 30

13. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

14 / 30

14. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

15 / 30

15. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

16 / 30

16. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

17 / 30

17. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

18 / 30

18. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

19 / 30

19. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

20 / 30

20. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

21 / 30

21. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

22 / 30

22. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

23 / 30

23. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

24 / 30

24. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

25 / 30

25. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

26 / 30

26. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

27 / 30

27.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

28 / 30

28. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

29 / 30

29. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

30 / 30

30. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 0%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 8

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 8

1 / 30

1. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

2 / 30

2. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

3 / 30

3. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

4 / 30

4. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

5 / 30

5. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

6 / 30

6. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

7 / 30

7. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

8 / 30

8.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

9 / 30

9. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

10 / 30

10. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

11 / 30

11. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

12 / 30

12.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

13 / 30

13. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

14 / 30

14. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

15 / 30

15. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

16 / 30

16. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

17 / 30

17. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

18 / 30

18. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

19 / 30

19. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

20 / 30

20. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

21 / 30

21. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

22 / 30

22. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

23 / 30

23. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

24 / 30

24. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

25 / 30

25. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

26 / 30

26. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

27 / 30

27. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

28 / 30

28. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

29 / 30

29. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

30 / 30

30. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 30%

1

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 5

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 5

1 / 30

1. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

2 / 30

2. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

3 / 30

3. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

4 / 30

4. منظور از این چراغ چیست؟

منظور از این چراغ چیست؟

5 / 30

5. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

6 / 30

6. مفهوم این تابلو چیست؟

مفهوم این تابلو چیست؟

7 / 30

7. کدام یک به مفهوم (ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع) می ‌باشد؟

8 / 30

8. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

9 / 30

9. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

10 / 30

10. چراغ قبل از سبقت گرفتن از کامیون طویل باید فاصله را با آن کاملاً حفظ کنید؟

11 / 30

11. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

12 / 30

12. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

13 / 30

13. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

14 / 30

14. کدامیک جزو وظایف اصلی سیستم اگزوز نیست؟

15 / 30

15.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

16 / 30

16. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

17 / 30

17.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

18 / 30

18. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

19 / 30

19. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

20 / 30

20. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

21 / 30

21. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

22 / 30

22. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

23 / 30

23. عنوان این تابلو چیست؟

عنوان این تابلو چیست؟

24 / 30

24. وظیفه کدام قطعه ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور می باشد؟

25 / 30

25. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

26 / 30

26. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

27 / 30

27. این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

28 / 30

28. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

29 / 30

29. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

30 / 30

30. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 60%

0

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 6

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی 6

1 / 30

1. رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیاء و اشخاص در جاده‌ها از چراغ استفاده نمایند.

2 / 30

2. علائم خستگی در رانندگی چیست؟

3 / 30

3. سطح روغن موتور را با چه وسیله ‌ای می‌ توان کنترل نمود؟

4 / 30

4. از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

5 / 30

5. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

6 / 30

6. در موتورهای بنزینی جرقه به صورت ……..و توسط ……..زده میشود.

7 / 30

7. حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

8 / 30

8. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟

9 / 30

9. در صورت دیدن حرکت گله و رمه چگونه باید عمل نمود؟

10 / 30

10. کدامیک از موارد زیر سیستم انتقال قدرت می باشد؟

11 / 30

11.  وظیفه ترموستات در خودرو…….می باشد.

12 / 30

12. وظیفه قطعه پروانه در خودرو چیست؟

13 / 30

13. در خصوص احتیاط ‌های لازم هنگام وقوع تصادفات انجام کدام یک از موارد زیر اشتباه است؟

14 / 30

14. سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد

15 / 30

15.  وظیفه بافلر در اتومبیل چیست؟

16 / 30

16. کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

17 / 30

17. کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

کدام یک به معنای رانندگی معلول است؟

18 / 30

18. کثیف بودن شیشه های خودرو به چه دلیل می ‌تواند خطرناک باشد؟

19 / 30

19. مجموع مسافتی که در زمان واکنش طی می شود به‌ علاوه مسافت ترمزها، چه نام دارد؟

20 / 30

20. میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در جاده‌ها و خیابان ‌ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

21 / 30

21. این تابلو بیانگر چیست؟

این تابلو بیانگر چیست؟